نانوسیالات در حقیقت سوسپانسیون پایداری از نانو ذرات فلزی یا غیر فلزی هستند که به عنوان یک رویکرد جدید در علم انتقال حرارت به تائید مجامع علمی رسیده اند و براساس نوع و جنس نانو ذرات و مواد پایدار کننده نانو ذرات دسته بندی می شوند. نانو پوشش به لایه ها یا فین های در مقیاس نانو گفته می شود که به منظور افزایش نرخ انتقال حرارت، کاهش نرخ رسوب گذاری و خوردگی حرارتی بر روی سطوح تبادل حرارت اعمال می شود.

محصولات

نانو پوشش ضد کک

کاهش نرخ تولید کک

افزایش هدایت حرارتی لایه کک اولیه

کاهش افت فشار

افزایش نرخ انتقال حرارت

نانو پوشش افزایش‌دهنده راندمان انتقال حرارت

افزایش سطح تبادل حرارت

کاهش نرخ تشکیل رسوب و ایجاد خاصیت رسوب گریزی

افزایش نرخ انتقال حرارت

نانو سیال پوششی

افزایش توربولانس مولکولی

افزایش ضریب انتقال حرارت

افزایش نرخ انتقال حرارت