نیروگاه طرشت
استفاده از نانوپوشش در کندانسور نیروگاه طرشت   همان گونه که جدول زیرنشان می دهد، در صورت اعمال نانوپوشش، اختلاف ...
شرکت رادیاتور ایران
استفاده از نانوسیال در تست تونل باد شرکت رادیاتور ایران نتایج استفاده از نانوسیال در تست تونل باد شرکت رادیاتور ...
نیروگاه خرمشهر
استفاده از نانوسیال در کولر ژنراتور نیروگاه خرمشهر جدول زیر نتیجه استفاده از نانوسیال در کولر ژنراتور نیروگاه خرمشهر را ...
شرکت رجا
استفاده از نانوسیال خنک کننده در موتورهای دیزل شرکت رجا   تاثیر استفاده از نانوسیال خنک کننده در موتورهای دیزل ...