استفاده از نانوسیال خنک کننده در موتورهای دیزل شرکت رجا

 

تاثیر استفاده از نانوسیال خنک کننده در موتورهای دیزل در جداول زیر نشان داده شده است. همان گونه که نتایج نشان می دهد، استفاده از نانوسیال میزان اختلاف دما را 2 درجه بهبود داده است.

 

پارامترهای دمایی موتور دیزل شرکت رجا قبل از بکارگیری نانوسیال

 

 

پارامترهای دمایی موتور دیزل شرکت رجا بعد از بکارگیری نانوسیال

 

آخرین پروژه ها
Tarasht Power Generation Co
South Pars 5th Refinery
Raja Rail Way Transport Co