استفاده از نانوسیال در تست تونل باد شرکت رادیاتور ایران

نتایج استفاده از نانوسیال در تست تونل باد شرکت رادیاتور ایران را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از نانوسیال تاثیر محسوسی در افزایش بار حرارتی داشته است.