استفاده از نانوسیال در تست تونل باد شرکت رادیاتور ایران

نتایج استفاده از نانوسیال در تست تونل باد شرکت رادیاتور ایران را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از نانوسیال تاثیر محسوسی در افزایش بار حرارتی داشته است.

 

آخرین پروژه ها
Tarasht Power Generation Co
South Pars 5th Refinery
Raja Rail Way Transport Co