استفاده از نانوسیال در کولر روغن نیروگاه طرشت

 

دراکثر مواقع بهره بردار جهت کاهش 2 درجه ای دمای روغن در ساعت پیک ناچار می شود 5 مگاوات کاهش بار داشته باشد. بطور مثال دمای تریپ توربین واحد 75 درجه و دمای آلارم 73 درجه سانتیگراد تعریف شده است. بهره برداران به طور معمول در ساعت های پیک بار شبکه، دمای روغن را بر روی 71 درجه نگه می دارند که بخاطر کاهش 2 درجه ای دمای روغن 5 مگاوات کاهش تولید داشته باشند. اگر بهره بردار بتواند با استفاده از هر روشی دمای روغن را در شرایط بهینه نگه دارد ناچار به کاهش بار واحد نخواهد بود. با استفاده از نانوسیال در کولر روغن یاتاقان توربین واحد، بطور متوسط 2 درجه کاهش در دمای روغن در شرایط پیک و درفصل تابستان خواهیم داشت. حتی اگر این 2 درجه کاهش دما را معادل 2 مگاوات کاهش بار در نظر گرفته و ساعت پیک بار شبکه  8 ساعت درشش ماه اول سال در نظر گرفته شود و با توجه به قیمت برق خریداری شده از نیروگاه ها (70 تومان به ازاء هر کیلو وات ساعت)، به عدد تقریبی 200 میلیون تومان افزایش تولید واحد به دلیل 2 درجه بهبود سیستم خنک کاری روغن توربین خواهیم رسید.

جدول زیر نتایج استفاده از نانوسیال در کولر روغن نیروگاه طرشت را نشان می دهد.