استفاده از نانوسیال در کولر ژنراتور نیروگاه خرمشهر

جدول زیر نتیجه استفاده از نانوسیال در کولر ژنراتور نیروگاه خرمشهر را نشان می دهد. همان گونه که مشخص است، در صورت استفاده از نانوسیال دمای سیال و متوسط دمای هسته و سیم پیچ کاهش یافته اند.

آخرین پروژه ها
Tarasht Power Generation Co
South Pars 5th Refinery
Raja Rail Way Transport Co