استفاده از نانوسیال در کولر ژنراتور نیروگاه خرمشهر

جدول زیر نتیجه استفاده از نانوسیال در کولر ژنراتور نیروگاه خرمشهر را نشان می دهد. همان گونه که مشخص است، در صورت استفاده از نانوسیال دمای سیال و متوسط دمای هسته و سیم پیچ کاهش یافته اند.