استفاده از نانوپوشش در کندانسور نیروگاه طرشت

 

همان گونه که جدول زیرنشان می دهد، در صورت اعمال نانوپوشش، اختلاف میانگین دمای ورود و خروج آب خنک کن حدودا 2 درجه افزایش یافته است.