مبدل های E-207 واحد الفین پتروشیمی جم به منظور تولید بخار رقیق کننده مورد استفاده قرار میگیرند. تشکیل رسوب در این مبدل ها یکی از مشکلات شایع بخش گرم واحد الفین است. این مبدل پس از پوشش دهی به مدت یک و نیم سال در سرویس بوده است که تاثیر استفاده از نانو پوشش های افزایش دهنده نرخ انتقال حرارت در مبدل مذکور به شرح زیر است:
رسوب تشکیل شده بر روی تیوب ها نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته است.
رسوب تشکیل شده نسبت به قبل ترد تر و شکننده تر بود.
سهولت تمیز کاری افزایش چشمگیری داشت به گونه ای که به جای استفاده از واتر جت و یا هرگونه تمیز کاری مکانیکی تمیز کاری با هوای Plant Air که فشاری در حدود 6barg داشت صورت پذیرفت که همین امر زمان تمیز کاری را به صورت چشمگیری کاهش داد.
با توجه به پایش های صورت گرفته در خروجی بخار از مبدل و تجهیزات مرتبط جدایش فلزات موثر در پوشش روی نداده است.