به‌منظور شیرین‌سازی گاز طبیعی روش‌های مختلفی وجود دارد که در این میان فرآیند شیرین‌سازی گاز-مایع که اصطلاحاً فرآیند آمینی نیز نامیده می‌شود یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای عملیات گازهای اسیدی است. در این فرآیند حلال‌های شیمیایی به‌صورت محلول‌های آبی به کار گرفته می‌شوند تا با سولفید هیدروژن و دی‌اکسید کربن واکنش‌های برگشت‌پذیری صورت دهند و محصولاتی را پدیدآورند که بتوان آن‌ها را با تغییر دما و فشار و یا هر دو احیاء نمود.
در این فرآیند به‌منظور انتگراسیون حرارتی، از یک مبدل صفحه‌ای برای انتقال حرارت بین جریان Rich Amine خروجی برج جذب و جریان Lean Amine خروجی برج احیاء استفاده می‌شود. ایجاد رسوب یا فولینگ در سطوح تبادل حرارتی مبدل به‌مرورزمان منجر به کاهش بازدهی انتقال حرارت و عملکرد خارج از نقطه بهینه فرآیندی آن می‌شود. این موضوع درنهایت منجر به افزایش زمان لازم برای نگهداری و تعمیر و درنتیجه کاهش بازدهی مبدل و افزایش تعداد دفعات اورهال می‌گردد. بعلاوه عدم دستیابی به شرایط فرآیندی مطلوب جریان‌ها در مبدل، باعث ایجاد تأثیرات نامطلوبی در تجهیزات پایین‌دست مبدل نظیر برج احیاء نیز خواهد شد.
شکل زیر صفحات مبدل آمین قبل و بعد از پوشش دهی را نشان میدهد.

در این واحد پس از پوشش دهی مبدل افزایش در بازدهی انتقال حرارت مبدل، افزایش دمای جریان Rich Amine خروجی مبدل، بهبود وضعیت رسوب‌گذاری مبدل، افزایش بازه سرویس‌دهی مبدل و کاهش زمان تمیزکاری صورت می پذیرد.