واحد احیا MEG پالایشگاه دهم موسوم به واحد 102 به‌منظور بازیابی و احیا MEG استفاده‌شده در خطوط انتقال گاز از دریا استفاده می‌شود. در این واحد یک گرم‌کن وظیفه تأمین انرژی جداسازی را بر عهده دارد و از یک مبدل سه‌تایی به‌منظور انتگراسیون حرارتی با ایجاد انتقال حرارت بین جریان Rich MEG و Lean MEG استفاده می‌شود. نمای کلی گرم‌کن و مبدل واحد 102 برای احیا گلیکول در شکل زیر قابل‌مشاهده است.


بحث رسوب‌گذاری در مبدل مربوطه به دلیل وجود ترکیبات پلیمری بسیار مشکل‌ساز است و علاوه بر کاهش بازدهی فرآیند نیاز به تعمیرات دوره‌ای را افزایش می‌دهد. شکل زیر رسوب پلیمری تشکیل شده در مبدل این واحد را نشلن میدهد.


استفاده از نانوپوشش در مبدل حرارتی می‌تواند با افزایش دمای Rich MEG ورودی به برج بار حرارتی گرم‌کن برج احیا را کاهش دهد. از طرفی افزایش بازدهی گرم‌کن باعث کاهش مصرف بخار می‌شود. تحقیقات آزمایشگاهی نشان می‌دهد نانوپوشش پیشنهادی برای این واحد ازنظر پایداری قابل‌اعتماد بوده و همچنین انجام تست‌های انتقال حرارت نشان می‌دهد پس از پوشش دهی انتقال حرارت افزایش پیدا می‌کند.